ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, „РЕМИКС БЪЛГАРИЯ” ООД (наименование на бенефициента) със седалище и адрес на управление:в гр. София, жк Младост 3, бл 364, ап 84, адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на управление): София, ул “Инж. Георги Белов” 2, тел.: 02 / 974 50 12, 02 / 862 90 57, факс: 02 / 974 50 12, 02 / 862 90 57, Интернет адрес : www.remixbg.com, лице за контакт: Любомир Ефтимов Ганев, (трите имена на лицето за контакт) на длъжност Управител, тел.: 02 / 974 50 12 в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0288-C0001 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект : Доставката и въвеждането в експлоатация на специализирано производствено оборудване (производствен комплекс за изпитване и поддръжка на бутилки и пневматичен манипулатор) (обект на процедурата) Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София, ул “Инж. Георги Белов” 2 всеки работен ден от 28.03.2013г. от 10,00ч. до17,00 ч. Пояснителният документ е публикуван и на следния Интернет адрес (в случай, че има такъв): 1. http://opcompetitiveness.bg/ - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2) 2. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби) 3. www.remixbg.com - (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв) Офертите се подават на адрес: София, ул “Инж. Георги Белов” 2 до 17,00 ч. на 18.04.2013г. (ден, месец, година)